Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Lukiolaisilla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa ja auttaa valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään.

Palvelu

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksella tuetaan opiskelua, ohjataan jatko-opintojen suunnittelua ja ammatin valintaa. Oppimaan oppimisen taitoihin ja opiskelutekniikkaan kiinnitetään erityistä huomiota. Opinto-ohjauksessa on kaksi pakollista kurssia, jotka suoritetaan hajautetusti lukio-opintojen aikana.

Tärkeä osa opinto-ohjausta ovat koulutusalaesittelyt lukiossa ja tutustumiskäynnit ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin ja muut tutustumiskäynnit, kuten Studia-messut.

Opiskelijan on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta opintoihin aina sitä tarvittaessa opinto-ohjaajalta, opettajilta, ryhmänohjaajilta ja rehtorilta. Opiskelijoilla on käytössään myös erityisopettajan palvelut.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Lukiolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714
Kuuntele