Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa rakennelmille, joiden rakentaminen ei edellytä ohjausta.

Palvelu

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa rakennelmille, joiden rakentaminen ei edellytä ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan:

  • sellaisten rakennelmien ja laitosten osalta, joiden lupa-asian ratkaiseminen ei edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta
  • sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan
  • muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen
  • asunrakennuksen huoneistojärjestelyihin
  • julkisivun muuttamiseen sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät.

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Toimintaohje

Toimenpidelupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Toimenpidelupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Toimenpidelupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Lupahakemus täytetään sähköiseen Lupapiste.fi palveluun ja tarvittavat asiakirjat liitetään hakemukselle. Lupapiste vaatii tunnistautumisen ja rekisteröitymisen palveluun.

Rakentaja voi valtuuttaa luvan hakemisen myös suunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan tehtäväksi.

Luvan myöntää rakennustarkastaja.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Määräaika

Rakentamaan saa ryhtyä vasta, kun lupapäätös on lainvoimainen.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa 3 vuotta. Lupa raukeaa, mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä pidennetä.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
Kuuntele