Jätevesien käsittely ja johtaminen haja-asutusalueella

Haja-asutusalueella jätevesijärjestelmän luvittaa rakennusvalvonta. Vapautuksen ja poikkeamisen jäteveden käsittelystä luvittaa ympäristönvalvonta.

Palvelu

Jätevesien käsittely ja johtaminen haja-asutusalueella

Jätevesien johtaminen viemäriverkostoon on paras käsittelytapa kiinteistön jätevesille. Kaupunginvaltuuston hyväksymillä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla kiinteistön liittäminen viemäriin on pakollista.

Toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu missään olosuhteissa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Haja-asutusalueen jätevedet on käsiteltävä hajajätevesilainsäädännön (ympäristönsuojelulaki 527/2014 luku 16 ja valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla 157/2017) mukaisesti. Talousjätevedellä tarkoitetaan asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista peräisin olevaa jätevettä sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavaa karjatilojen maitohuoneista tai muusta elinkeinotoiminnasta peräisin olevaa jätevettä.

Ehdot ja kriteerit

Jätevesiselvitys- tai suunnitelma tulee löytyä kaikista kiinteistöistä. Selvitystä pyydetään mm. valvonnan yhteydessä ja se on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Olethan oman tilanteen tarkastamiseksi yhteydessä ympäristötarkastajaan.

Toimintaohje

Ota yhteys rakennusvalvontaan, ympäristövalvontaan tai kaupungin viemärilaitokseen. Saat neuvontaa jätevesiasioissa toiminta-alueilla sekä haja-asutusalueella.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Ellei yleiseen vesijohtoverkkoon liittyminen ole mahdollista, lähellä toisiaan sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen vesiosuuskunnan. Osuuskunnan jäsenet jakavat vastuut ja kustannukset keskenään.

Mikäli kiinteistö käyttää kaivovettä, veden laatu ja turvallisuus on mahdollista varmistaa laboratoriotutkimuksessa. Kunnan ympäristöviranomaiset antavat asiassa neuvontaa.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä. Kiinteistöllä voi olla oma jätevesisäiliö, joka tyhjennetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Kiinteistöllä voi myös olla oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kunnan ympäristöviranomaisilta saa tietoa talous- ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista.

Vesihuoltolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Ympäristönsuojelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
Kuuntele