Jätehuoltorekisteri

Ilmoita jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Palvelu

Jätehuoltorekisteri

Jätteen ammattimaista keräyksestä on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen keräyksen aloittamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos keräys edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa tai hyväksytään osana ympäristöluvanvaraista muuta toimintaa.

Ilmoituksessa on oltava tiedot toiminnanharjoittajasta ja toiminnasta, kuten kerättävistä jätteistä, jäteastioista ja vastaanottopaikkojen sijainnista, sekä toimista terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos ilmoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti tai jos toiminta lopetetaan. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisällöstä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen merkitsee ilmoituksen tiedot jätehuoltorekisteriin ja ilmoittaa merkitsemisestä ilmoituksen tekijälle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen poistaa merkinnän, jos toiminta lopetetaan, ja ilmoittaa merkinnän poistamisesta ilmoituksen tekijälle.

Ehdot ja kriteerit

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Käsittelystä peritään maksu Kalajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus kunnan ympäristöviranomaisille. Ilmoituksen perusteella viranomaiset merkitsevät yrityksen jätehuoltorekisteriin. Yritys voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista niistä vastaanottopaikoista, joihin se toimittaa jätettä välivarastoitavaksi.

Jätteen ammattimaisen keräystoiminnan harjoittajan tulee pitää kirjaa kerätyistä jätteistä. Kirjanpitoon tulee sisällyttää tiedot kerätyn jätteen lajista, laadusta, vaarallisen jätteen vaaraominaisuuksista, jätteen määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Nämä tiedot pitää säilyttää kuuden vuoden ajan.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, kuka jätteen keräyksen toimeksiantaja on ja kenen vastuulla kerätty jäte on. Ilmoituksessa tulee kertoa, onko vastaanottopaikalla ympäristölupa ja onko keräystoiminta jatkuvaa vai määräaikaista. Jos yritys toimii usean kunnan alueella, sen on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä sille ELY-keskukselle, jonka alueella suurin osa toiminnasta tapahtuu.

Jätelaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646
Kuuntele