Vanha vaalea iso rakennus ja taustalla punainen ulkorakennus.
Vireillä olevat kaavat
Asuminen ja ympäristö

Vireillä olevat kaavat

Kalajoella on meneillään useita kaavahankkeita joita työstetään joko kaupungin omana työnä tai kaavakonsulttien toimesta. Kaikkien näiden hankkeiden aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä myös kaupungintalolla niiden nähtävillä oloaikana.

Asemakaavan muutos Ahmanpuiston alueella

Kirkonseudun asemakaavan muutos Ahmanpuiston alueella on edennyt valmisteluvaiheeseen. Asemakaavan muutosaluetta rajaa Ahmantie, Siipolanrinne ja osittain Etelänkyläntie, Kuivantie sekä Ahmankallion viereiset peltoalueet.

Kaavan muutosluonnos on nähtävillä 16.11.-18.12.2023 välisen ajan Kalajoen kaupungin verkkosivuilla ja kaupungintalon aulassa. Kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteen 18.12.2023 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI tai sähköpostilla kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteliin 1031 käynnistyy. Kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa entisen päiväkoti Puolukan alueelle asumiseen tarkoitettua aluetta ja tarkastella korttelin tulevaa maankäyttöä.
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 § ja 63 §) sekä asemakaavan muutosluonnos (MRL 62 § ja MRA 30 §) ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä 30.5.-28.6.2024 Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla.


Luonnosvaiheen aineistosta voivat mielipiteensä esittää Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työn tekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 28.6.2024 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Pohjankylänpuiston asemakaavan muutos julkisesti nähtäville

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muutosehdotus entisen Pohjankylän koulukeskuksen ympäristöön pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla 10.11.-12.12.2022. Kaavahanke käsittää Marttilantien, Kalajoentien, Lankilantien sekä Pohjankylänpuiston rajaamat alueet, sekä Puustellinpuiston, Puustellintien ja Puropolun ympäristöt.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 12.12.2022 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos vireille

Asemakaavan muutos Hiekkasärkkien ydinalueelle kylpylätontin ja Jukupolun ympäristöön käynnistyy.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL:n 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.5.-20.6.2022 Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan luonnosvaihe

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto pidetään nähtävillä MRL:n 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla 12.10.-10.11.2023. Suunnittelualue sijoittuu valtatie 8 mantereen puolelle Kuivatjärventien ja Isokalliontien väliin noin 1,3 km leveänä alueena valtatiestä.

Luonnosvaiheen aineistosta voi jättää mielipiteet 10.11.2023 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI tai sähköpostilla kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antavat kaavakonsultti Elina Marjakangas, puh. 040 8271 160 ja kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Kalajoen Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto nähtäville

Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto asetetaan kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan 5.12.2023 § 119 tekemän päätöksen mukaisesti julkisesti nähtäville kuulemista varten. Valmisteluaineisto käsittää kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta VE1 ja VE2.

Verkasalon tuulivoimapuistohanke sijoittuu kolmen kunnan (Kalajoki, Alavieska ja Ylivieska) alueelle, Kalajoen Rautiosta noin 3 kilometriä itään, Ylivieskan keskustasta noin 7 kilometriä länteen ja Alavieskan keskustasta noin 7 kilometriä etelään.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Kalajoen kaupungin puolelle viiden tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapaleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kalajoen Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 3.1.-28.2.2024 välisen ajan. Osayleiskaavan valmisteluaineistoa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 28.2.2024 klo 15 joko sähköiseen osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi tai postitse osoitteeseen Kalajoen kaupunki, Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaava, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä valmisteluaineiston kohtaa tai kumpaa kaavavaihtoehtoa kommentti koskee.

Hankkeessa järjestetään tiistaina 9.1.2024 klo 17.00-19.00 Kalajoen ja Alavieskan yhteinen yleisötilaisuus, jossa esitellään kaavan valmisteluaineisto, Alavieskan kunnantalolla osoitteessa Pappilantie 1, Alavieska. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen verkkosivuille.  Yleisötilaisuuden linkki

Lisätietoja hankkeesta antavat: Kalajoen kaupungin kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, p. 044 4691 225, jaana.pekkala@kalajoki.fi, kaavakonsultti FCG Oy: Arja Sippola, p. 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi ja Risto Ala-aho, p. 044 704 6204, risto.ala-aho@fcg.fi  sekä hankkeesta vastaava Winda Energy Oy: Edgar Kekkonen, p. 040 168 6937, edgar.kekkonen@winda.fi .

Maankäyttöpalvelut

YVA-arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 3.1.-28.2.2024 ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Kalajoen Linnanharjun tuulivoimahankkeen osayleiskaavan vireilletulo

Kalajoen kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää Linnanharjun tuulivoimahankkeen osayleiskaavan laadinnan. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 27.4. – 29.5.2023 Kalajoen kaupungintalolla (Kalajoentie 5) sekä kaupungin internet-sivuilla www.kalajoki.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä myös Kalajoen kaupungin pääkirjastossa (Kalajoentie 1) sekä Himangan kirjastossa (Leipämäentie 4, Himanka).

Linnanharjun tuulivoimahanke liittyy Kannuksen kaupungin puolella käynnistyneeseen Tuohirämeen tuulivoimahankkeeseen. Kaavoituksen ohella Kalajoen Linnanharjun ja Kannuksen Tuohirämeen yhteiselle tuulivoimahankkeelle laaditaan lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) jonka yhteysviranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset huomioidaan Linnanharjun tuulivoimahankkeen osayleiskaavaprosessissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 29.5.2023 klo 15 mennessä, joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi tai postitse osoitteeseen Kalajoen kaupunki / Maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Yleisötilaisuudet

Linnanharjun tuulivoimahankkeen YVA-menettelystä ja osayleiskaavoituksesta on järjestetty kaikille avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 10.5.2023 Himankatalolla.

Linnanharjun tuulivoimahanketta ja ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 27.3.2024 klo 17.00-19.00 Himankatalolla (Raumankarintie 2). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös verkossa ja osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon YVA-hankesivuilla www.ymparisto.fi/TuohirameLinnanharjutuulivoimaYVA. Kaikki ympäristövaikutusten arviointiselostukseen liittyvä materiaali löytyy edellä olevasta linkistä.

 

Lisätietoja Linnanharjun tuulivoimahankkeesta ja kaavoituksesta antavat:

Winda Energy Oy: projektipäällikkö Edgar Kekkonen, p. 040 168 6937, egdar.kekkonen@winda.fi
Ramboll Finland Oy: projektipäällikkö Minna Lehtonen, p. 050 372 8523, minna.lehtonen@ramboll.fi
Kalajoen kaupunki: kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, p. 044 4691 225, jaana.pekkala@kalajoki.fi

Maankäyttöpalvelut

Tallikallion tuulivoimahankkeen osayleiskaava vireille

Tallikallion tuulivoimahankkeen osayleiskaavan suunnittelu saatetaan vireille kaupunginhallituksen 20.5.2024 tekemän päätöksen 141 §:n mukaisesti asettamalla kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu Kalajoen keskustasta noin 7 kilometriä kaakkoon.

Tallikallion tuulivoimaosayleiskaava, kartta

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 30.5. - 28.6.2024. Kaava-aineistoon voi perehtyä eri kaavavaiheissa myös kaupungin internetsivuilla www.kalajoki.fi. Kaavaa laatii Sitowise Oy.

Asiakirjat:

Lehtikuulutus

Tallikallio osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2024_03_27.pdf

 

Lisätietoja: Kalajoen kaupunki, kaavoituspäällikkö, Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225, jaana.pekkala@kalajoki.fi

Kaavoituspalvelut

Läntisten tuulipuiston laajennuksen vireille saattamiseksi on saapunut aloite. Aloitetta käsiteltiin syksyllä 2020. Kaupunginvaltuusto palautti aloitteen 29.9.2020 valmisteluun perustelujen täydennystä varten.

Yhteystiedot

Kuuntele