Sukset jäällä auringonpaisteessa.
Urheilu ja valmennus

Urheilu ja valmennus

Urheiluakatemia on Kalajoen kaupungin palveluyksikkö, jonka henkilökunta vastaa Kalajoen kaupungin yleisten liikuntaedellytysten luomisesta Liikuntalain (390/2015) mukaisesti sekä tuottaa valmennus- ja koulutuspalveluita toisen asteen oppilaitoksille, leiriryhmille ja liikuntaneuvonnan asiakkaille.

Palveluyksiköstä vastaa kehittämis- ja valmennuspäällikkö.

Urheiluakatemian lisäksi tuottamat erikoispalvelut

Urheilijan polku – valmennusta toisen asteen tavoitteellisille opiskelijoille

Kalajoen Urheiluakatemia vastaa Kalajokisille toisen asteen oppilaitoksille suunnatusta tavoitteellisesta valmennustoiminnasta. Kalajoen lukion, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:n Kalajoen toimipisteen sekä Kalajoen Kristillisen Opiston (KKRO) opiskelijat voivat osallistua tiistai ja torstai aamuisin kello 8.30 – 10.00 järjestettävään aamuvalmennustoimintaan.

Lukuvuonna 23-24 järjestetään ammattitaitoisten valmentajien ohjaamaa valmennustoimintaa 9 lajissa:

 • jääkiekko
 • jalkapallo
 • salibandy
 • lentopallo
 • ratsastus
 • kuntosaliharjoittelu
 • hiihto ja muut kestävyyslajit
 • taito- ja teholajit (yleisurheilu, painonnosto)
 • esports

Kalajoen toisen asteen oppilaitokset

Kalajoen lukion urheilulinja

Kalajoen lukion urheilulinja on osa Kalajoen Urheiluakatemian toimintaa, missä opiskelija pääsee yhdistämään tavoitteellisen urheilun ja opiskelun sekä suorittamaan valinnaisten lajiopintojen kautta liikunnan lukiodiplomin. 

Lajivalmennus toteutetaan opiskelijan valitsemassa aamuvalmennusryhmässä kaksi kertaa viikossa ti ja to aamuisin klo 8.35-10.00 ammattivalmentajan ohjaamana. Lisäksi opiskelijoilla on käytössään laajat yksilövalmennuksen tukipalvelut. Valinnaiset lajiopinnot sisältävät valmennus- ja testausoppia, tietoa liikuntateknologian hyödyntämisestä sekä opintoja, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin tarkastelun. Opiskelijat saavat liikuntatutor-koulutuksen, jonka kautta he pääsevät vaikuttamaan lukion aktiivisen toimintakulttuurin edistämiseen erilaisten tempausten ja tapahtumien muodossa sekä toimimaan ohjaustehtävissä.

Linjalle otetaan vuosittain 15 opiskelijaa, jotka ovat omassa lajissaan säännöllisessä ja tavoitteellisessa koulun ulkopuolisessa valmennuksessa. Urheilulinjalle haetaan yhteisvalinnassa, mihin kuuluu lisäksi osaamis- ja soveltuvuusnäyttö sekä haastattelu.

Lisätietoja Kalajoen lukion Urheilulinjasta:  Juha Isolehto puh. 044 4691 242  juha.isolehto@kalajoki.fi

Kalajoen lukion verkkosivut: www.kalajoki.fi/lukio.

Koulutuskeskus JEDU:n opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua tavoitteelliseen urheiluvalmennukseen sekä harraste- että kilpaurheilupohjalta.

Urheiluvalmennusopintojen sijoittuminen opiskelussa ja arviointi:

Valmentautumisesta saa osaamispisteitä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Opiskelija, joka sitoutuu pitkäjänteisesti urheilijan polkuun, voi sisällyttää opintoja aluksi 9 osp yhteisiin valinnaisiin tutkinnonosiin. Suunnitelma kirjataan hänen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Tätä seurataan jaksoittain. Kurssit arvioidaan arviointikriteerien mukaan arvosanalla 1-5.

Akatemiayhteyshenkilö, Terhi Lehtola, puh. 044-7692478 / etunimi.sukunimi@jedu.fi
Koulutusjohtaja, Esa Siirilä, puh. 040 1508 432 / etunimi.sukunimi@jedu.fi
Opinto-ohjaaja, Marjaana Rahkola, puh. 040 1508 434 / etunimi.sukunimi@jedu.fi

Koulutuskeskus JEDU:n verkkosivut: www.jedu.fi.

Kalajoen Kristillisen Opiston (KKRO) opiskelijat voivat osallistua toisen asteen aamuvalmennukseen tiistai ja torstai aamuisin sekä saada aktiivisen osallistumisen kautta opintosuorituksia valmennustoimintaan osallistumisesta.

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Jaana Siermala, puh. 044-4639 227 / etunimi.sukunimi@kkro.fi.

Kalajoen kristillisen opiston verkkosivut: www.kkro.fi.

Kalajoen kaupungin vuonna 2017 perustettu testausasema tuottaa laadukkaita testausasemapalveluita kuntoilijoille, urheilijoille ja liikuntaneuvonnan asiakkaille. Monipuoliset mittalaitteemme mahdollistavat hyvinvointianalyysit, kuntotestauksen sekä vakiomenetelmin tehtävät urheilijoiden suorituskykymittaukset ja taito- ja tekniikka-analyysit. Testausasemaa voi hyödyntää myös opetuksessa ja koulutustilaisuuksissa. Testausasema kuuluu Liikuntatieteellisen seuran testausasemaverkostoon. Voimme tuottaa testauspalvelut yksilöiden lisäksi erilaisille asiakasryhmille, kuten joukkueille tai leiriryhmille.

Keskeiset testikokonaisuutemme ovat:

 • vakiomenetelmin tehtävät kuntotestit (esim. UKK-kävelytesti ja puristusvoimamittaus)
 • nopeustestit langattomilla valokennoilla
 • ponnistusvoimatestit valomatolla (kontakti- ja lentoajat)
 • eri lajien tasotestit (syke, laktaatti)
 • Epäsuora submaksimaalinen tai maksimaalinen polkupyöräergometritesti
 • Epäsuora submaksimaalinen tai maksimaalinen juoksumattotesti
 • joukkueiden ja ryhmien langaton sykeseuranta
 • Liikeanalyysit (2- tai 3-dimensionaalinen, 300-1000 Hz)
 • hyvinvointi- ja ravintoanalyysit
 • voima- ja tehomittaukset levytankoliikkeissä
 • isometrisen voimantuoton mittaukset

Mittalaitteemme mahdollistavat fyysisen suorituskyvyn, taidon ja tekniikantestaustoiminnan laajalla kirjolla.

Kalajoen urheiluakatemia järjestää valtakunnallisia ja alueellisia tapahtumia yhteistyössä lajiliittojen, seurojen, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Jos suunnittelet kilpailu-, koulutus- tai valmennustapahtuman järjestämistä Kalajoella, ole hyvissä ajoin yhteydessä Kalajoen urheiluakatemiaan.

Esimerkkejä yhteistyötapahtumista:

Kaupungilla on erillinen kohdeavustus normaalista toiminnasta poikkeavien tapahtumien tukemiseksi.

Kalajoen urheiluakatemia tuottaa urheilujoukkueille, ryhmille ja lajiliitoille leirityspalveluita, joihin kuuluvat koulutus-, valmennus- ja testauspalvelut. Yhteistyöverkostomme kautta voimme tuottaa myös majoitus- ja kuljetuspalveluita sekä valmennuksen tukipalveluita, kuten hieronta, fysioterapia ja lääkäripalvelut.

Toteutamme leirit yhteistyössä paikallisten yritysten ja seurojen kanssa. Alueellisissa ja valtakunnallisissa leireissä yhteistyötahoina ovat lajiliitot tai Keski-Pohjanmaan liikunta (Kepli), jonka kanssa olemme esimerkiksi järjestäneet lasten ja nuorten Jukuleiriä vuodesta 1991 alkaen.

Valinnaiset opinnot UL01-UL05

UL01

Sisältö

Urheilulinjan ensimmäisellä opintojaksolla tutkitaan nuoren urheilijan omaa arkea ja ammattiurheilijan arkea sekä pohditaan urheilun eettisiä kysymyksiä. Opintojaksolla perehdytään urheilijan fyysisiin ominaisuuksiin sekä voima-, kestävyys- ja nopeusharjoittelun perusperiaatteisiin. Lisäksi opintojaksoon kuuluu Hyvinvointitutor-koulutus, joka valmistaa opiskelijan lukion aktiivisen toimintakulttuurin edistämiseen ja ohjaustehtäviin.

Tavoitteet

Opintojakson päätteeksi oppilas:

 • tunnistaa urheilijan arkeen kuuluvia tekijöitä
 • ymmärtää urheilun eettiset periaatteet
 • hallitsee urheilijan fyysisten ominaisuuksien ja harjoittelun perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä
 • on suorittanut Hyvinvointitutor-koulutuksen ja osallistuu lukion aktiivisen toimintakulttuurin edistämiseen

UL02

Sisältö

Toisella urheilulinjan opintojaksolla syvennetään tietoa urheilijan ravinnosta sekä psyykkisistä ominaisuuksista. Opiskelijat tekevät henkilökohtaiset hyvinvointi- ja ravintoanalyysit. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan tarkemmin oppimiseen ja ohjaukseen. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Jamkin kanssa.

Tavoitteet

Opintojakson päätteeksi oppilas:

 • ymmärtää ravitsemuksen ja levon merkityksen urheilussa
 • osaa toteuttaa ja analysoida ruokapäiväkirjan
 • osaa nimetä urheilijalle tärkeitä psyykkisiä taitoja
 • osaa suunnitella ja toteuttaa valmennustuokion

UL03

Sisältö

Kolmannella opintojaksolla perehdytään oman lajin lajianalyysiin sekä taitoharjoitteluun. Opintojakson aikana toteutetaan urheilijan ominaisuustestit sekä analysoidaan omia lajitaitoja. Opintojakso toteutetaan itsenäisesti.

Tavoitteet

Opintojakson päätteeksi oppilas:

 • tuntee oman lajinsa lajianalyysin pääpiirteet
 • osaa testata ja analysoida omia fyysisiä ominaisuuksiaan ja lajitaitojaan

UL04

Neljännellä opintojaksolla perehdytään urheilijan talouteen, urheilumarkkinointiin ja sosiaaliseen mediaan. Lisäksi pohditaan omaa kehitystä lukio-opintojen aikana. Opintojakson lopuksi käydyistä opinnoista kootaan Sportfolio, joka on osa liikunnan lukiodiplomia. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja toteutetaan yhteistyössä Jamkin kanssa.

Tavoitteet

Opintojakson päätteeksi oppilas:

 • osaa nimetä urheilijan talouteen vaikuttavia tekijöitä
 • ymmärtää urheilumarkkinoinnin ja sosiaalisen median merkityksen ammattiurheilussa
 • osaa hahmottaa oman lukio-opintojen aikaisen kehityksen

UL05

Sisältö

Viimeinen urheilulinjan opintojakso rakentuu koko lukio-opintojen aikana kerätyistä ohjaus- ja valmennustehtävistä, urheilu- ja liikuntatapahtumiin osallistumisesta ja liikuntatutor-toiminnasta. (Työmäärä: 36h, josta väh. puolet aktiivista leiri-/ohjaustoimintaa)

Tavoitteet

Opintojakson päätteeksi oppilas:

 • on kerännyt käytännön kokemusta urheilualan tehtävistä

Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan fyysisestä toimintakyvystä (liikuntakykyisyys), liikuntatiedoista (liikunnan tutkielma), harrastuneisuudesta tai erityisosaamisesta sekä yhteistyö- ja työskentelytaidoista.

Lisäksi arviointikohteina ovat opiskelijan taito pohtia liikunnan merkitystä elämässään sekä taito analysoida omia liikunnan oppimisprosessejaan lukiokoulutuksen aikana. Liikunnan lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään neljä (4) lukion liikunnan kurssia.

Liikunnan lukiodiplomi on lukion toimintaa ja siitä saatava lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite. Liikunnan lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista:

 1. Liikuntakykyisyys - Liikuntakykyisyys mitataan erillisillä testeillä.
 2. Liikuntatiedot - Liikuntatiedot esitetään opiskelijan tekemän tutkielman avulla.
 3. Harrastuneisuus tai erityisosaaminen - Tässä osa-alueessa opiskelija voi valita suorittamistavakseen vaihtoehtoisesti joko harrastuneisuuden tai erityisosaamisen. Harrastuneisuudella tarkoitetaan opiskelijan lukioaikaista monipuolista ja pitkäjänteistä liikunnan harrastamista. Erityisosaamisen taidot arvioidaan opiskelijan antaman näytön perusteella hänen valitsemassaan liikuntamuodossa tai urheilulajissa.
 4. Yhteistyötaidot - Arvioinnin kohteena ovat opiskelijan yhteistyö- ja työskentelytaidot.
 5. Portfolio - Opiskelija kokoaa Liikuntakykyisyys-, Liikuntatiedot sekä Harrastuneisuus tai Erityisosaaminen -osioiden kokonaisuudet portfolioksi ja kuvaa siinä yhteydessä myös osallistumistaan koulun liikuntatoimintaan.

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kuuntele