Kuvassa punainen rakennus lumisessa maisemassa.
Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä
Asuminen ja ympäristö

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Palvelu

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta voi myöntää kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Vapautus voidaan myöntää joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Jätevesiviemäriin liittäminen on asukkaille aina vaivattomin tapa huolehtia kiinteistöllä syntyvistä jätevesistä.

Kysy viemärilaitokselta onko kiinteistö mahdollista liittää jätevesiviemäriin. Kalajoen kaupungin karttapalvelusta voi tarkistaa, sijaitseeko kiinteistö vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Toimintaohje

Toimi näin

Hae vapautus jätevesiviemäriin liittämisestä kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella, josta käy ilmi muun muassa millä perusteella ja mihin saakka vapautusta haetaan. Hakemukseen on liitettävä selvitys kiinteistön jätevesien käsittelystä (jätevesiselvitys). Jokaista kiinteistöllä sijaitsevaa jäteveden käsittely- tai purkujärjestelmää kohti täytetään oma jätevesiselvitys.

Liitä mukaan asemapiirros, josta ilmenee rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen sijainnit, sekä rajat ja talousvesikaivot.

Mikäli hakijana on muu kuin kiinteistön omistaja tai kiinteistöllä on useampia omistajia, jokaiselta kiinteistön omistajalta on oltava valtakirja hakemuksen käsittelyä varten. Mikäli kiinteistö on kuolinpesän omistuksessa, valtakirja vaaditaan kaikilta kuolinpesän osakkailta tai pesänselvittäjältä. Lisäksi on toimitettava perukirjan ote, josta ilmenevät kuolinpesän osakkaat tai jäljennös käräjäoikeuden pesänselvittäjän määräämistä koskevasta päätöksestä.

Voit toimittaa vapautushakemuksen liitteineen Kalajoen kaupungin ympäristövalvontaan.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautuksen voi saada, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava kiinteistön jätevesien johtamisesta pois ja käsittelemisestä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.

Vesihuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Ympäristönsuojelulaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
Kuuntele