kolikkopinoja, pieni mökki ja prosenttimerkki.
Varhaiskasvatuksen maksut ja maksuperusteet

Varhaiskasvatuksen maksut ja maksuperusteet

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, varhaiskasvatusajan sekä perheen bruttotulojen mukaan. Varhaiskasvatusmaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Varhaiskasvatuksen korkein maksu on kokopäivähoidosta enintään 295 €/kk ja pienin perittävä kokopäivähoidon maksu on 28 €/kk 31.7. 2024 saakka. 
1.8.2024 alkaen enintään 311 €/kk ja pienin perittävä kokopäivähoidon maksu on 30 €/kk.

Kuukausimaksun periminen

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana.

Jos ennalta sovitut hoitoajat ylittyvät satunnaisesti, peritään ylittäviltä tunneilta hoitomaksuun suhteutettu tuntihinta. Ylitys enintään 5%.

Jos ennalta sovitut hoitoajat ylittyvät yli 5 %, laskutetaan automaattisesti seuraavaan maksuluokkaan. Ylitys on toistuvaa, 3 kertaa peräkkäin, tehdään automaattisesti tuntirajanmuutos ja maksupäätös seuraavan maksuluokan mukaiseksi.

Poissaolojen hyvitykset

Maksuton kuukausi on heinäkuu, sillä edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut viimeistään 31.8, ja että ennalta ilmoitettuja lomapäiviä on lapselle toimintavuoden aikana kertynyt tarpeeksi.

Hyvityksiä poissaoloista voidaan myöntää lapsella käytössä olevan tuntirajan täyttymiseen saakka esimerkiksi joulun aikana.  Jos lapsi on poissa kesälomakautena (1.5.-31.8.) yhtäjaksoisesti vähintään 8 viikkoa, teidän tulee tehdä eDaisy-palvelussa muu muutos -ilmoitus. Tämä vähintään 8 viikon katke on maksutonta.

Poikkeukset kuukausimaksun perimiseen poissaolopäiviltä

  • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
  • jos lapsi sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
  • jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
  • maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajakson ajalla (todistus toimitettava ennen isyysjakson alkamista).
  • jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, näillä lapsilla oikeus varhaiskasvatukseen alkaa touko-kesäkuussa 2023. Perhevapaauudistuksen myötä vanhemmat voivat käyttää vanhempainrahapäiviä, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan. Ajalta ei peritä varhaiskasvatusmaksua siitä lapsesta, jota vanhempain vapaa koskee.
  • perhevapaauudistuksen myötä varhaiskasvatuslain 15 § (14.1.2022/30) mukaan yli 5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava päiväkotiin tai perhepäiväkotiin viimeistään yhtä kuukautta ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on vastaavasti ilmoitettava yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta.

Hyvitykset perhepäivähoitajan ollessa estynyt

Perhepäivähoidossa hoitajan ollessa estynyt hoitamaan lasta (vuosiloman, sairauden yms. syyn vuoksi), hyvitetään lapsen poissaolo tuntirajan mukaisesti, mikäli vanhemmat eivät varaa lapselleen hoitoa varahoitopaikasta. Maksu kuitenkin peritään, mikäli perhe on varannut varahoidosta hoitopäiviä, mutta ei kuitenkaan käytä niitä.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa (väestörekisterin mukaisesti) asuvat molempien alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään varhaiskasvatus asiakasmaksulain 6 §:n mukaisesti.

 

Tuloina huomioidaan lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden veronalaiset ansio – ja pääomatulot sekä muut verotettavat tulot. Palkkatulo huomioidaan aina bruttotulona.

Jos palkkatulot vaihtelevat, otetaan huomioon tulokertymä, josta lasketaan keskimääräinen kuukausiansio. Lisäksi bruttopalkkaan lasketaan laskennallinen lomaraha 5 %. Palkkatuloista toimitetaan viimeisin tuloselvitys. Maatalous yms. tulotiedoista toimitetaan viimeisin vahvistettu verotuspäätös, jos ei ole muuta toimittaa.

Tulotietojen toimittaminen

Perheen tulee toimittaa tulotietonsa hoitomaksun vahvistamista varten hoidon alkamista seuraavan kuukauden 8. päivään mennessä. Mikäli perhe ei toimita tuloselvitystä, peritään varhaiskasvatuksesta lain määräämä korkein maksu. Tulotiedot tarkistetaan vuosittain uuden toimintakauden alkaessa 1.8 ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa +/- 10 % muutos. Tuloselvitys tehdään eDaisyssä.

Huom! Mikäli perheessänne on useampi lapsi, riittää tuloselvityksen teko yhdelle lapselle.

Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta.

Perheen koko Vähimmäisbruttotulo €/kk Maksuprosentti Korkeimman maksun bruttotuloraja n. €/kk
2 3874 €    31.7.2024 saakka
4066 €   alkaen 1.8.2024   
10,70
10,70

6626 €   31.7.2024 saakka
6970 €   alkaen 1.8.2024

3 4998 €    31.7.2024 saakka
5245 €    alkaen 1.8.2024   
10,70
10,70
7750 €   31.7.2024 saakka
8150 €    alkaen 1.8.2024   
4

5675 €     31.7.2024 saakka
5956 €     alkaen 1.8.2024   

10,70
10,70
8427 €   31.7.2024 saakka
8860 €   alkaen 1.8.2024   
5 6353 €    31.7.2024 saakka
6667 €    alkaen 1.8.2024   
10,70
10,70
9105 €    31.7.2024 saakka
9570 €    alkaen 1.8.2024   
6 7028 €    31.7.2024 saakka
7376 €     alkaen 1.8.2024   
10,70
10,70
9780 €    31.7.2024 saakka
10280 €  alkaen 1.8.2024   

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 euroa, 31.7. 2024 saakka ja 1.8.2024 alkaen 275 euroa.

Jos maksupäätökseksi on muodostunut tulojen mukaan 0 €/kk ja hoitotunnit kuitenkin ylittyvät, laskutetaan ylitetyistä tunneista. Vähimmäismaksu on 28€ 31.7. 2024 saakka ja 1.8.2024 alkaen 30€.

eDaisy-palvelussa on laskuri, joka antaa viitteellisen arvion asiakasmaksusta. Laskurin löydät heti kirjauduttuasi eDaisyyn sivun yläosasta. Linkki eDaisy-asiointiin.

Varhaiskasvatuspaikkaan haettaessa lapselle varataan tarvittava kuukausittainen tuntimäärä.

hoitoaika tuntia per viikko hoitoaika tuntia per kuukausi Maksuprosentti

korkein maksu
nuorin lapsi

seuraava lapsi seuraavat lapset
yli 38        31.7.2024 saakka
                    alkaen 1.8. 2024 
yli 151 100%       295 €  
311 €
118 €
124 €                   
59 €
62 €
28-37       31.7.2024 saakka
                    alkaen 1.8. 2024 
111-150 75% 221 €
233 €
89 €
93 €
44 €
47 €
21-27        31.7.2024 saakka
                    alkaen 1.8. 2024 
86-110 66% 195 €
205 €
78 €
82 €
39€
41 €
20              31.7.2024 saakka
                    alkaen 1.8. 2024 
56-85 60% 177 €
187 €
71 €
75 €
35 € 
37 €
13 (vain esikoululaisille) 0-55 40% 124 € 50 € 25 €

Esimerkiksi jos varhaiskasvatuksen tarve on enintään 85 tuntia kuukaudessa, laskutetaan 60% täydestä maksusta.

 

Tuntimäärän muutos

Hoitosopimuksella sovittujen hoitotuntien määrää voidaan muuttaa, kun muutos johtuu työn tai hoidontarpeen muuttumisesta ja kestää vähintään kolme kuukautta. Palvelutarpeen muutoksesta tehdään tuntirajan muutoshakemus, joka tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta. Sopimusta tehtäessä perheen tulee huomioida sovittujen hoitotuntien riittävyys.

Satunnainen tuntimäärän ylitys

Jos ennalta sovitut hoitoajat ylittyvät satunnaisesti, peritään ylittäviltä tunneilta hoitomaksuun suhteutettu tuntihinta. Ylitys enintään 5%.

Jos ennalta sovitut hoitoajat ylittyvät yli 5 %, laskutetaan automaattisesti seuraavaan maksuluokkaan. Ylitys on toistuvaa, 3 kertaa peräkkäin, tehdään automaattisesti tuntirajanmuutos ja maksupäätös seuraavan maksuluokan mukaiseksi.

Varhaiskasvatusmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Eli korkein maksu on ensimmäisen lapsen osalta on enintään 295 €/kk. 31.7.2024 saakka ja 1.8.2024 alkaen 311 €/kk

Kun perheestä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, seuraavasta lapsesta (ikäjärjestyksessä) peritään enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli 118 €/kk 31.7. 2024 saakka ja 1.8.2024 alkaen 124 €/kk

Perheen muista lapsista peritään enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä kokopäivähoidon maksu on 28 €/kk 31.5. 2024 saakka ja 1.8.2024 alkaen 30 €/kk. 

Jotta lapsi voi saada maksutonta, kuntouttavaa varhaiskasvatusta, tulee hänelle olla laadittuna kehitysvammalainsäädännön mukainen erityishuolto-ohjelma. Mikäli lapsen huoltajat eivät ole työssä tai opiskelemassa, maksuttoman varhaiskasvatusajan tulee sijoittua arkipäiville kello 8-16 välille. 

Kuuntele