Eri värisiä väriliituja.
Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista taideopetusta. Se on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksessa oppilaalle kehittyy valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan koulutukseen. Opinnot eivät pääsääntöisesti edellytä erityislahjakkuutta kyseessä olevalta taiteen alalta.

Taiteen perusopetus Kalajoella

Kalajoen kansalaisopistossa taiteen perusopetusta järjestetään neljällä eri alalla: kuvataiteessa, teatteritaiteessa, tanssitaiteessa ja musiikissa.

Kalajoen kanslaisopistossa on käytössä taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Oppilas saa opinnoistaan päättötodistuksen, kun 500 oppituntia on suoritettu. Osa opinnoista voidaan korvata ko. ainetta tukevilla opinnoilla.

Uuden opetussuunnitelman yleinen oppimäärä muuttuu niin, että perusopintoja on 300h ja teemaopintoja 200h. Yleisessä oppimäärässä säilyy edelleen päättötodistukseen oikeuttava 500h oppituntia.

Ilmoittautuminen taiteen perusopetukseen

Ilmoittautuminen taiteen perusopetuksen opetukseen tapahtuu samalla tavalla kuin muihinkin kansalaisopiston kursseihin.

Tanssi on elämyksellistä taidekasvatusta, jossa ajattelu, tunne ja toiminta kohtaavat. Tanssin kautta ihminen voi saada kosketuksen itseensä kokonaisvaltaisesti, tunteiden, elämysten ja kehollisten aistimuksen sulautuessa toisiinsa. Oman kehon tuntemus ja hallinta sekä kehon ilmaisuvoiman säilyttäminen ovat tasapainoisen kehityksen kulmakiviä. Tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin iloa ja elämyksiä sekä luomaan elinikäinen suhde tanssiin ja kulttuuriin.

Kalajoen kansalaisopisto vastaa tanssin taiteen perusopetuksesta Kalajoella. Opetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 500 tuntia on mahdollista suorittaa noin kymmenessä vuodessa, jonka jälkeen opinnoista voi saada päättötodistuksen. Tanssiryhmät ovat 5-vuotiasta alkaen 15-vuotiaisiin saakka.

Teatteritaiteen opetus on oivalluksia ja kokemuksia tuottava, luova ryhmäprosessi, joka edetessään suuntautuu esittäviin taiteisiin ja teatteriin. Opetuksen lähtökohta on taidekasvatuksellinen. Oppiminen pohjautuu oppilaiden omakohtaisiin havaintoihin, kokemuksiin ja elämyksiin sekä kirjoitettuun tekstiin, joita työstetään teatterin, draaman, leikkien ja ilmaisuharjoitusten keinoin.

Teatteritaiteen opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan persoonallisuuden kehitystä ja antaa oppilaille teatteritaiteen tietoja ja taitoja sekä valmiuksia ilmaista itseään. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan luovuutta, ajattelutaitojen kehittymistä, emotionaalista ja esteettistä kasvua sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan myönteisen minäkuvan ja itsetunnon kehittymistä. Teatteritaide on toiminnan kielen oppimista, ei koskaan näytellä vaan toimitaan ja näytetään.

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 500 tuntia on mahdollsita suorittaa noin kuudessa vuodessa, jonka jälkeen opinnoista voi saada päättötodistuksen.

Musiikintaiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opiskelua. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle. Opetuksen tavoitteet muodostavat oppijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta ja opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja oppijan vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opinnot koostuvat pääaine-, sivuaine- ja valinnaisista opinnoista.

Taiteen perusopetukseen kuuluu myös nuorten kuoro Fermaatti. Fermaattia ohjaa Emma Karkulahti.

Kansalaisopisto tarjoaa musiikin taiteen perusopetusta myös pianossa.

Kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen opetusta 6 – 19 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Tavoitteena on, että oppilas oppii hankkimaan omassa ilmaisussaan tarvitsemiaan taitoja ja tietoja sekä harjoittelee niiden käyttöä. Opetuksessa on keskeistä oppilaan visuaalisen yleissivistyksen sekä ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen.

Kuvataidekoulun opetus muodostuu kokonaisuuksista, joita ovat:

 • Ympäristö ja kestävä kehitys
 • Kuvanrakentamisen perusteet
 • Taidehistoria ja kulttuuri
 • Taidekuva
 • Piirrustus ja maalaus
 • Muotoilu ja kolmiulotteinen työskentely
 • Taidegrafiikka
 • Valokuva ja mediakultuuri
 • Oma valinta (työskentelyä itseä kiinnostavien tekniikoiden ja teemojen parissa)
 • Portfolio (oman työkansion kokoaminen ja suunnittelu)

Taiteen perusopetuksen ryhmät muodostuvat seuraavasti:

 • Valmentava opetus (45 min/vko) on tarkoitettu 6-7 vuotiaille.
 • Perusopetusryhmät 1-4 (90 min/vko) on tarkoitettu 8-14 vuotiaille lapsille.
 • Työpajaopetusta (135 min/vko) tarjotaan pääasiassa 13-19 vuotiaille.

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 500 tuntia on mahdollista suorittaa noin kuudessa vuodessa, jonka jälkeen opinnoista voi saada päättötodistuksen.

Ylivieskan seudun musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista soiton- ja laulunopetusta Kalajoen toimipisteissä, Kauppakeskus Merran 2. kerroksessa sekä Merenojan koululla.
Musiikkiopistoon pyritään pääsykokeiden kautta. 

Kalajoen toimipisteen johtaja
Auri Kurkikangas, puh: 040 5549 643
auri.kurkikangas@ylivieska.fi

Tutustu Ylivieskan seudun musiikkiopiston tarjontaan heidän nettisivuilta.

Taiteen perusopetuksen Taito -käsityökoulu tarjoaa taiteen perusopetusta kädentaidoissa. Ryhmät kokoontuvat koulujen lukausien aikaan. Käsityökoulu lomailee, kun koulut lomailevat.

Lue lisää käsityökouluista Taito Keski-Pohjanmaan nettisivuilta.

Kuuntele